Všeobecné obchodní podmínky

Pokud jste v našem internetovém obchodě poprvé, doporučujeme přečíst důležité informace.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem on-line systému Vizitky2000.cz umístěného na internetové adrese http://www.vizitky2000.cz (dále jen „systém Vizitky2000.cz“) společností Vizitky 2000 s.r.o., IČ: 27175642, se sídlem: Baranova 31, 130 00 Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 102048 (dále jen „zhotovitel“) a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „zákazník“) vznikající na základě smlouvy o dílo uzavřené prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, nebo prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „smlouva o dílo“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují přiměřeně i práva a povinnosti vznikající mezi zhotovitelem a fyzickými a právnickými osobami (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy o dílo uzavřené jiným způsobem.

1.2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.3. Smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1.4. V případě, že se stane kterékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

1.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.10.2004; od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky zhotovitele. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek zhotovitele.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1. Pro využívaní systému Vizitky2000.cz je nezbytná registrace zákazníka. Údaje uvedené zákazníkem v registraci jsou zhotovitelem považovány za správné. Při registraci si zákazník mimo jiné zvolí své uživatelské jméno.

2.2. Po registraci a přihlášení do systému Vizitky2000.cz může zákazník objednat výrobu vizitek kliknutím na hypertextový odkaz „objednat“. Konkretizaci své objednávky provede zákazník přidělením názvu datového souboru obsahujícího specifikaci objednávaných tiskovin a jeho uložením do systému Vizitky2000.cz (dále jen „objednávka prostřednictvím systému Vizitky2000.cz“). Výrobu a dodání ostatních tiskovin, které nejsou uvedeny v systému Vizitky2000.cz zejména letáků, katalogů, hlavičkových papírů, poštovních obálek, samolepek, vizitek s atypickými požadavky (dále jen „jiné tiskoviny“), může zákazník objednat zasláním objednávky elektronickou poštou na elektronickou adresu zhotovitele info@vizitky2000.cz (dále jen jako „emailová objednávka“), popř. jiným způsobem (objednávka prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, emailová objednávka a objednávka provedená jiným způsobem společně dále jen jako „objednávka“). Každé objednávce provedené přes systém Vizitky2000.cz je ze strany zhotovitele přiděleno unikátní číslo.

2.3. Zákazník bere na vědomí, že doručením „potvrzení objednávky“ prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, případně doručením „potvrzení objednávky“ zaslaným zhotovitelem zákazníku na adresu elektronické pošty určené zákazníkem při registraci v systému Vizitky2000.cz (popř. na adresu elektronické pošty, ze které byla odeslána emailová objednávka), je uzavřena smlouva o dílo s obsahem určeným v objednávce zákazníka a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Zákazník bere na vědomí, že smlouvu o dílo (tzn. i zákazníkovu objednávku) lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo neuzavřít, a to zejména s osobami, které dříve porušily smluvní ujednání se zhotovitelem nebo s osobami u nichž lze důvodně předpokládat, že by své závazky z této smlouvy nesplnily.

2.5. Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy o dílo je zboží upravené podle přání zákazníka, nemá zákazník dle ustanovení § 53 odst. 7 písm. c) zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo od uzavřené smlouvy odstoupit dle ustanovení § 53 odst. 6 občanského zákoníku.

2.6. Náklady vniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo si hradí zákazník sám.

3. OBSAH SMLOUVY O DÍLO

3.1. Obsahem závazku zhotovitele ze smlouvy o dílo je výroba vizitek systému Vizitky2000.cz a jiných tiskovin, a to v grafické podobě a počtu zvoleném zákazníkem v objednávce. Závazek zhotovitele spočívá zejména ve zhotovení:
- vizitky systému Vizitky2000.cz dle návrhu zákazníka vytvořeného zákazníkem prostřednictvím systému Vizitky 2000.cz v kapitole „chci on-line navrhovat“,
- vizitky systému Vizitky2000.cz dle návrhu zhotovitele po předání podkladů zákazníkem,
- vizitky systému Vizitky2000.cz dle podkladů (datového souboru) zaslaných zákazníkem zhotoviteli,
- jiných tiskovin (čl. 2.2.)- individuální výroba.

3.2. Obsah závazku zhotovitele při výrobě vizitek systému Vizitky2000.cz (vyplývajícího ze smlouvy o dílo) je zákazníkem blíže specifikován v objednávce prostřednictvím systému Vizitky2000.cz.. (vizitky systému Vizitky2000.cz a jiné tiskoviny společně dále jen jako „tiskoviny“).

3.3. Obsahem závazku zákazníka je povinnost za výrobu a dopravu vizitek systému Vizitky2000.cz zaplatit cenu specifikovanou zákazníkem v objednávce prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, v případě jiných tiskovin cenu specifikovanou ve smlouvě o dílo. Cenu je zákazník povinen uhradit způsobem stanoveným v čl. 6. Platný ceník zhotovitele je vždy dostupný na internetové adrese http://www.vizitky2000.cz v kapitole „ceník“.

4. ZHOTOVENÍ TISKOVIN

4.1. V případě, že tiskoviny jsou zhotovitelem vyhotovovány na základě návrhu nebo podkladů dodaných zákazníkem (včetně podkladů a návrhů vytvořených zákazníkem prostřednictvím systému Vizitky 2000.cz v kapitole „chci on-line navrhovat“, popř. dodávaných včetně datových souborů), jsou tyto podklady a návrhy považovány zhotovitelem za zákazníkem odsouhlasené, a to bez ohledu na jejich případné vady či chyby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.3.

4.2. Zhotovitel není povinen upozornit zákazníka na případné vady jeho podkladů a návrhů. Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele upozornit zákazníka na chyby, vady či nepřesnosti uvedené v návrzích či podkladech dodaných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí existenci odchylek mezi kvalitou zobrazení tiskoviny na monitoru a kvalitou výsledného tisku této tiskoviny. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že veškeré podklady a návrhy jím dodané (včetně podkladů a návrhů vytvořených zákazníkem prostřednictvím systému Vizitky 2000.cz v kapitole „chci on-line navrhovat“) musí splňovat technické požadavky uvedené v systému Vizitky 2000.cz v kapitole „Technické parametry“. Na žádost zákazníka může zhotovitel zaslat zákazníkovi vzorník barev nabízených v systému Vizitky2000.cz v kapitole „chci on-line navrhovat“. Na žádost zákazníka může zhotovitel provést úpravu dodávaných podkladů a návrhů, práva a povinnosti smluvních stran (včetně výše odměny zhotovitele za provedení úprav) se řídí dohodou o provedení úprav.

4.4. V případě, že zhotovitel upozorní zákazníka na chybu, vadu či nepřesnost v návrhu nebo podkladech (čl. 4.2.), je zhotovitel oprávněn vytváření tiskovin v nezbytném rozsahu přerušit, a to do doby změny podkladů či návrhů ze strany zákazníka nebo sdělení, že zákazník trvá na vytvoření tiskovin s použitím předaných podkladů či návrhů. V případě, že se zákazník do 7 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a ukončit výrobu tiskovin.

4.5. Zákazník odpovídá za to, že návrhy nebo podklady jím dodané, nezasahují do práv zhotovitele či třetích osob (zejména do práv k nehmotným statkům). V případě, že v souvislosti s porušením práv třetích osob ze strany zákazníka, vznikne zhotoviteli škoda, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

4.6. V případě, že je ze strany zákazníka vyžadována kontrola podoby tiskovin (zejména grafická podoba - layout, texty a barevnost) před jejich výrobou (korektura), řídí se práva a povinnosti smluvních stran (včetně výše odměny zhotovitele za provedení korektury) dohodou o provedení korektury. V případě, že návrh podoby tiskovin je vytvářen zhotovitelem, dochází ke korektuře vždy. Konečná podoba tiskovin schválená zákazníkem podle tohoto článku je považována zhotovitelem i zákazníkem vždy za odsouhlasenou, a to bez ohledu na její případné vady, chyby či nepřesnosti a bez ohledu na předchozí ujednání mezi zhotovitelem a zákazníkem. Na žádost zákazníka může zhotovitel zaslat zákazníkovi vzorek podoby tiskoviny (barevně korektní nátisk). Barevný nátisk nebo zkušební tisk je placená služba, která není zahrnuta v ceníku ani v nabídce zhotovitele, pokud to v nabídce / ceníku není vyslovně uvedeno. Přesná cena bude určena dohodou dle přesných požadavků zákazníka.

4.7. Závazky ze všech smluv o dílo za předchozí období (zpravidla za období jednoho týdne) počíná zhotovitel plnit v okamžiku uzávěrky uvedené v systému Vizitky 2000.cz na úvodní stránce - „home page“ (dále jen „uzávěrka“). V případě, že cena za výrobu a dodání tiskovin je placena bankovním převodem (čl. 6.3.), nastává uzávěrka pro tyto tiskoviny až po připsání ceny za dopravu a výrobu tiskovin na účet zhotovitele. Zákazník bere na vědomí, že v případech, kdy pro výrobu je nezbytné zpracování podkladů či návrhů dodaných ze strany zákazníka, musí být veškeré nezbytné podklady a návrhy zhotoviteli zákazníkem doručeny nejméně 36 hodin před uzávěrkou. V případě, že podklady či návrhy nejsou zhotoviteli doručeny včas, může se uzávěrka pro tyto tiskoviny posunout na okamžik další uzávěrky (za předpokladu, že podklady či návrhy jsou doručeny včas ve vztahu k této další uzávěrce).

4.8. Lhůta pro vytvoření vizitek systému Vizitky2000.cz zhotovitelem a jejich předání k dopravě je orientačně uvedena v systému Vizitky2000.cz v kapitole ______________. V případě, že zákazník zvolí v objednávce uskutečněné prostřednictvím systému Vizitky2000.cz způsob platby „bankovním převodem“ (čl. 6.3.), jsou tiskoviny předány k dopravě až po připsání ceny za výrobu a dopravu na účet zhotovitele, a to v den uvedený v systému Vizitky2000.cz v kapitole ______________ v době připsání této platby na účet zhotovitele.

4.9. Lhůta pro vytvoření jiných tiskovin a jejich předání k dopravě činí obvykle nejvýše 30 dní, pokd není domluveno jinak. V případě, že pro splnění závazku zhotovitele je nezbytné dodání podkladů či návrhů ze strany zákazníka, počíná lhůta pro vytvoření jiných tiskovin běžet až dodáním těchto podkladů či návrhů.

4.10. Jestliže nevhodné podklady či návrhy překážejí v řádném vytvoření tiskovin, je zhotovitel oprávněn vytváření v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny podkladů či návrhů ze strany zákazníka nebo sdělení, že zákazník trvá na vytvoření tiskovin s použitím předaných podkladů či návrhů. O dobu, po kterou bylo nutno vytváření díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

4.11. Při zasílaní návrhů a podkladů pro výrobu tiskovin zhotoviteli je zákazník povinen uvádět své uživatelské jméno (čl. 2.1.) a číslo objednávky (čl. 2.2.).

5. DODÁNÍ TISKOVIN

5.1. Doručení tiskovin je provedeno způsobem uvedeným v objednávce prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, popř. ve smlouvě o dílo. V případě, že zákazník způsob doručení v objednávce neuvede, má zhotovitel právo zvolit způsob doručení sám. Tiskoviny se doručují zejména způsoby uvedenými v systému Vizitky2000.cz v kapitole „Doprava“.

5.2. Cenu za dodání tiskovin hradí zákazník společně s cenou za výrobu tiskovin dle objednávky. Výše ceny za doručení vizitek systému Vizitky2000.cz je u jednotlivých způsobů doručení uvedena v systému Vizitky2000.cz v kapitole „Ceník“.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno tiskoviny doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaných doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. V případě, že z důvodů na straně zákazníka nelze tiskoviny doručit, zhotovitel tiskoviny po dobu 2 měsíců uskladní. V případě, že zákazník nepřevezme tiskoviny během této doby může po jejím uplynutí zhotovitel tiskoviny zlikvidovat. Tímto ustanovením není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny za výrobu a dopravu tiskovin.

6. PLATBY

6.1. Cenu za výrobu a dopravu vizitek systému Vizitky2000.cz zaplatí zákazník způsobem vyplývajícím z jeho objednávky prostřednictvím systému Vizitky2000.cz, popř. ze smlouvy o dílo.

6.2. V případě doručení tiskovin prostřednictvím držitele poštovní licence tzv. na dobírku, je cena splatná v okamžiku doručení tiskovin. V případě doručení tiskovin jiným smluvním přepravcem (kurýrem) je cena splatná také v okamžiku doručení tiskovin, a to v hotovosti do rukou kurýra.

6.3. V případě, že zákazník zvolí v objednávce uskutečněné prostřednictvím systému Vizitky2000.cz způsob platby „bankovním převodem“, je cena splatná bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo), a to bezhotovostně na účet zhotovitele č. 1745294001/2400 vedený u eBanka, a.s.

6.4. V případě, že je zákazník v prodlení s placením ceny za výrobu či dopravu tiskovin, je povinen za každý den prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.

6.5. Řádný daňový doklad – faktura vystavený zhotovitelem je zákazníkovi doručen společně s tiskovinami.

7. REKLAMACE

7.1. V případě, že tiskoviny v době jejích převzetí zákazníkem neodpovídají specifikaci vyplývající ze smlouvy o dílo, popř. počet tiskovin neodpovídá počtu tiskovin stanovených ve smlouvě o dílo, je zákazník oprávněn uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady (reklamace).

7.2. Zákazník je povinen si tiskoviny prohlédnout co nejdříve po jejich předání.

7.3. Při reklamaci musí zákazník uvést důvod uplatňování nároků z odpovědnosti za vady, jaké nároky uplatňuje z odpovědnosti za vady a číslo zakázky (číslo zakázky je uvedeno na daňovém dokladu – faktuře, či dodacím listu). Nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník písemně na adrese provozovny zhotovitele Baranova 31, 130 00 Praha 3, a to společně s vadnými tiskovinami. V případě, že zákazních uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady v souvislosti s chybějícími tiskovinami není povinen tiskoviny předkládat.

7.4. Není-li stanoveno jinak, řídí se nároky zákazníka z odpovědnosti za vady zákonnými ustanoveními.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Osobní údaje zákazníků – fyzických osob jsou využívány zhotovitelem výhradně za účelem splnění jeho závazků ze smlouvy o dílo (včetně zajištění doručení tiskovin a platebního styku mezi zákazníkem a příslušným peněžním ústavem) a za účelem uzavíraní dalších smluv o dílo prostřednictvím systému Vizitky2000.cz. Zákazník souhlasí se spravováním svých osobních údajů zhotovitelem pro tyty účely. Osobní údaje zákazníků nebudou poskytnuty třetím osobám.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení zákazníka

Souhlas udělujete za účelem zařazení vašich údajů do zákaznické databáze Vizitky 2000 s.r.o., a to na dobu 10 (deseti) let. Souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat - dopisem, nebo mailem doručeným na adresu info@vizitky2000.cz.

Vaše data spravujeme po dobu:

Po skončení výše uvedené lhůty budete mailem vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další období. Pokud tento souhlas neudělíte, vaše osobní data budou nenávratně vymazána. POZOR: vymazání registrace znamená i nevratné smazání vašich objednávek, nebo uložených návrhů vizitek!

10. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Zákazník bere na vědomí, že systém Vizitky2000.cz obsahuje díla chráněná zákonem č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zejména pak obrázky (tzv. cliparty) z aplikace Corel Draw verze 9. Zákazník bere na vědomí, že tyto díla může užívat výhradně v rámci systému Vizitky2000.cz. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5.